مدیریت تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان

English   |     |     |  
 انتخاب وب سایت:

      مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان
 


دکتر محمدرضا منصورنیا
مدیر تحصیلات تکمیلی و استعدادهای درخشان


استادیار گروه شیمی
مسئول دفتر تحصیلات تکمیلی: طاهره عربی مرقی
 

   
تلفن: 55912278 31  98    
فکس:
55513011 31   98


شماره استعدادهای درخشان: 5512287 31  98   
 
       اخبار و رویدادها